KARA

Poniżej najczęściej zadawane pytania

Spadek to w

Określona przepisami prawa dolegliwość dla podmiotu prawa będąca sankcjom za niepodporządkowanie się normom prawnym. Karą kryminalną nazywamy konsekwencje popełnienia przestępstwa. Jest nią określona przez prawo karne dolegliwość. Wyraża się w niej dezaprobata czynu i osoby sprawcy. Katalog kar jest katalogiem zamkniętym.

yodrębniona masa spadkowa, która powstaje w chwili śmierci spadkodawcy.

Polski prawodawstwo przewiduje następujące rodzaje kar: grzywna, kara ograniczenia wolności, pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności, a także dożywotnie pozbawienie wolności. Istnieje też kara aresztu wojskowego.

Sąd stosuje karę odpowiednio do stopnia popełnionego czynu. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

Organami porządku prawnego uprawnionymi do wymierzania kar są:

  • Organy administracji publicznej
  • Sądy
  • Organy dyscyplinarne

Kary dyscyplinarne mogą być wymierzone również przez pracodawcę.

Za wykroczenia przewidziane są: kara grzywny, kara nagany, kara ograniczenia wolności, a także kara aresztu.

Treść akor

Karę łączną definiuje Kodeks karny. W art. 85 znajdujemy zapis:

„Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.”

deonu

Sąd ma możliwość zastosowania nadzywczajnego załagodzenia kary w przypadkach przewidzianych w ustawie, a także w stosunku do młodocianego, jeśli przemawiają za tym pewne okoliczności. Mowa o nich w art. 54 Kodeksu karnego. Zaznaczono w nim, iż sąd wymierzając karę ma na względzie przede wszystkim to, aby sprawcę czynu wychować.

Sąd ma możliwość całkowitego odstąpienia od wymierzania kary między innymi wtedy, gdy rola sprawcy w przestępstwie była podrzędna, a informacje przekazanego przez oskarżonego zapobiegły czynu niedozwolonemu.

Jeśli masz więcej pytań i chcesz skorzystać z usług naszej Kancelarii skontaktuj się z nami poprzez formularz, mail lub zadzwoń, żeby umówić termin konsultacji.

Kancelaria Prawno-Finansowa
PARTNERZY

Al. Zwycięstwa 35/2
80-219 Gdańsk
e-mail: biuro@prawo-gdansk.pl
tel. 58 846 39 46