JAK ZAŁOŻYĆ FUNDACJĘ?

Organizacje pozarządowe to podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Wynika to wprost z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wskazującej w art. 3 ust 2, że: „organizacjami pozarządowymi są: niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.” 

 Fundacja, jest to druga pod względem popularności (zaraz obok stowarzyszeń) forma prawna organizacji pozarządowej. Jej podstawę stanowi majątek przeznaczony przez jej założyciela tzn. fundatora na określony, społecznie lub gospodarczo użyteczny cel. Fundatorem może być każdy podmiot, który ukończył 18 rok życia, posiada pełnie praw obywatelskich oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Co więcej, także osoba prawna, jak na przykład firma czy szkoła wyższa również może być fundacją. Ta organizacja pozarządowa posiada osobowość prawną, którą uzyskuje wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wpis ten stanowi obligatoryjny element istnienia każdej fundacji. Ta forma organizacji pozarządowej wiąże się z wieloma procedurami, których przejście jest konieczne dla powstania fundacji.

Ze względu na zawiłość wspomnianych procedur, nasza Kancelaria często pomaga przyszłym Fundatorom, którzy zgłaszają się do nas by w sposób szybki i zgodny z prawem założyć fundację.

W celu pomocy naszym klientom podjęliśmy następujące kroki: mając na względzie późniejszą renomę i możliwe zarzuty innych podmiotów, koniecznym było wystosowanie zapytania o udzielenie informacji o osobie, skierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości (dot. Karalności), a następnie sporządzenie statutu fundacji w oparciu o cele i założenia tej organizacji. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że to właśnie statut fundacji stanowi kluczowy element działalności fundacji i musi zawierać następujące informacje:

  • nazwę,
  • siedzibę,
  • majątek (W jaki sposób fundacja pozyska środki potrzebne do funkcjonowania, ile wynosi wkład funduszu założycielskiego.),
  • cele fundacji,
  • sposoby realizacji celów statutowych (zasady, formy i zakres działalności),
  • obowiązkowe władze fundacji, tzn. informacje o zarządzie,
  • sposób reprezentowania fundacji i zaciągania zobowiązań majątkowych

Kolejno podjęliśmy się obsługi pierwszych kroków fundatorów – sporządziliśmy oświadczenie o danych kontaktowych członków zarządu oraz oświadczenie w sprawie ustalenia statutu fundacji, ustanowienia danych kontaktowych fundatorów, powołania zarządu oraz wyboru prezesa zarządu.

W wyniku podjętych działań naszym klientom udało się skutecznie założyć fundacje. Czynność ta została dokonana poprzez oświadczenie o ustanowieniu fundacji w formie aktu notarialnego, a następnie złożenie wniosku o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak również założenie konta bankowego, zgłoszenie się do Urzędu skarbowego celem uzyskania numeru NIP oraz wybór biura księgowego odpowiedzialnego za prowadzenie rachunkowości fundacji. Jak można zauważyć, konieczne dla założenia fundacji jest przejście określonej procedury, która prawidłowo przeprowadzona, stanowi jeden z przedmiotów działania naszej Kancelarii. Warto zauważyć, że nasza pomoc może pozwolić uniknąć kłopotu dla przyszłych Fundatorów.

Jeśli masz więcej pytań i chcesz skorzystać z usług naszej Kancelarii skontaktuj się z nami poprzez formularz, mail lub zadzwoń, żeby umówić termin konsultacji.

Kancelaria Prawno-Finansowa
PARTNERZY

Al. Zwycięstwa 35/2
80-219 Gdańsk
e-mail: biuro@prawo-gdansk.pl
tel. 58 846 39 46

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *