POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

STRONY INTERNETOWEJ PRAWO-GDANSK.PL

I W KANCERARII PRAWNO-FINANSOWEJ PARTNERZY ADAM KUCHARSKI

 

1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.

2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.

3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawno-Finansowa PARTNERZY Adam Kucharski, z siedzibą przy: Aleja Zwycięstwa 35/2 w Gdańsku, NIP: 5861175927 (zwany dalej: „Właściciel”).

Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.


II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator w swojej działalności zbiera i przetwarza dane osobowe w celu:

1.       w celu wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię z Klientami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2.       w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych rzez Kancelarię jako Administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a to:

a) w celu świadczenia usług na rzecz Klientów,

b) w celu marketingu usług Kancelarii, w tym w celu informowania o wydarzeniach lub działalności Kancelarii,

3.       Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

4.       Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

5.       Kancelaria przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

III. RODZAJ DANYCH

Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do wypełnienia formularza kontaktowego:

·         Imię i nazwisko;

·         Telefon kontaktowy;

·         Adres e-mail.

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.       Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88, dalej zwane: ,rozporządzenie RODO”.

2.       Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.

3.       Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

1.       Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

2.       Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.

3.       Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że przekazane przez Użytkownika informacje zostaną usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

4.       Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.

5.       Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.

6.       Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez określony czas.

7.       Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

8.       Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

VI. OKRES PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od poszczególnych celów i podstawy prawnej przetwarzania, odpowiednio:

1.       do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych;

2.       do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako Administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych;

3.       do czasu upływu terminów związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4.       do czasu wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych.


VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

1.       Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji zlecenia lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

2.       Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

3.       Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

4.       Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.


VIII. OBSZAR PRZETWARZANIA,

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Kancelarii i nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich (znajdujących się poza UE) Kancelaria zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Kancelaria Prawno-Finansowa
PARTNERZY

Al. Zwycięstwa 35/2
80-219 Gdańsk
e-mail: biuro@prawo-gdansk.pl
tel. 58 846 39 46