PRAWO RODZINNE - ROZWÓD

Poniżej najczęściej zadawane pytania

Rozwód to rozwiązanie małżeństwa przez Sąd, na wniosek jednego lub obojga małżonków, następuje w momencie, gdy między małżonkami dochodzi do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego.

Wyróżniamy dwa rodzaje rozwodu:

– bez orzeczenia o winie,

– z orzeczeniem o winie,

Kancelaria Prawno-Finansowa Partnerzy posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych.

Rozwód bez orzeczenia o winie jest to rozwiązanie małżeństwa, gdzie nie ustala się, który z małżonków jest odpowiedzialny za rozpad pożycia małżeńskiego.

Rozwód z orzeczeniem o winie jest to rozwiązanie małżeństwa, gdzie ustala się, który z małżonków ponosi odpowiedzialność za rozpad pożycia małżeńskiego.

Pożycie małżeńskie wyraża się poprzez wspólnotę duchową/emocjonalną, fizyczną i gospodarczą.

Wspólnota duchowa/emocjonalna jest to pozytywne uczucie łączące małżonków.

Opiera się na szczerości, lojalności, zaufaniu, szacunku, wyrozumiałości oraz gotowości do ustępstw, kompromisów itp.

Wspólnota fizyczna opiera się na utrzymaniu współżycia płciowego.

Wspólnota gospodarcza opiera się na prowadzeniu wspólnego gospodarska domowego przez małżonków. Oznacza to: wspólne zamieszkanie, wydatki, majątek, finanse itp.

Alimenty to świadczenie pieniężne, którym obowiązani są krewni w linii prostej najczęściej:

– ojciec/ matka w stosunku do dziecka,

– dziecko w stosunku do rodziców,

– małżonek po rozwodzie w stosunku do drugiego małżonka, który np. po rozpadzie małżeństwa pozostaje w niedostatku.

Kancelaria Partnerzy przeprowadzi Cię przez skomplikowane procedury otrzymania alimentów. Od wniesienia pozwu przez proces i wyrok, do egzekucji komorniczej włącznie oraz w razie potrzeby pomożemy Ci otrzymać alimenty z Funduszu Alimentacyjnego.

Fundusz alimentacyjny to system wsparcia dla osób uprawnionych do otrzymywania alimentów. Jego celem jest pomoc osobą znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej problemami związanymi z otrzymaniem alimentów. Środki z funduszu pochodzą z budżetu Państwa.

Podział majątku to podzielenie majątku wspólnego między małżonków tak, aby dany składnik majątku stał się własnością tylko i wyłącznie jednego małżonka.

Nasza Kancelaria zajmuje się doradztwem i sporządzaniem umów o podział majątku, prowadzeniem negocjacji ze stroną przeciwną. Współpracujemy z Kancelarią notarialną , w której strony mogą dokonać podziału majątku. Jeśli zajdzie taka potrzeba poprowadzimy sprawę w Sądzie.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej oznacza, że rodzic traci możliwość podejmowania jakiejkolwiek decyzji w sprawach dotyczących dziecka np. dot. leczenia w przypadku choroby, miejsca zamieszkania, wyboru szkoły itp.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone w stosunku do obojga rodziców lub jednego. Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nadal ma obowiązek alimentacyjny w stosunku do dziecka.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej, może nastąpić na wniosek jednego z rodziców lub z Urzędu.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej na wniosek jednego z rodziców oznacza, że pewne decyzje dotyczące dziecka i jego majątku, nie mogą być podejmowane przez rodzica, który ma ograniczone prawa. Zakres podejmowania tych decyzji należy do rodzica, który ma pełną władze rodzicielską.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej z Urzędu oznacza, że pewne decyzje dotyczące dziecka i jego majątku, nie mogą być podejmowane przez rodziców (rodzica) bez udziału Sądu.

Separacja jest to formalne rozstanie małżonków bez definitywnego zakończenia związku małżeńskiego, to czas, który małżonkowie dają sobie na przemyślenie i podjęcie decyzji o powrocie lub rozstaniu.

Jeśli masz więcej pytań i chcesz skorzystać z usług naszej Kancelarii skontaktuj się z nami poprzez formularz, mail lub zadzwoń, żeby umówić termin konsultacji.

Kancelaria Prawno-Finansowa
PARTNERZY

Al. Zwycięstwa 35/2
80-219 Gdańsk
e-mail: biuro@prawo-gdansk.pl
tel. 58 846 39 46