Kancelaria Prawno-Finansowa
PARTNERZY

Upadłość_konsumencka

Postępowanie upadłościowe skierowane jest do osób, które z różnych powodów nie są w stanie opłacać rat kredytów, lizingów, czynszów, chwilówek itp. – zobowiązań, które zaciągnęli.

Celem postępowania jest całkowite oddłużenie osoby, która stała się niewypłacalna.

Windykacja, to nic innego jak zamierzone działanie, które posiada na celu odzyskanie Państwa bezspornej własności od dłużnika, który z różnych powodów nie chce zwrócić długu samodzielnie.

 

 

Rozwód to rozwiązanie małżeństwa przez Sąd, na wniosek jednego lub obojga małżonków, następuje w momencie, gdy między małżonkami dochodzi do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego.

Kancelaria Prawno-Finansowa Partnerzy posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych.

Dziedziczenie to nabycie praw i obowiązków majątkowych po śmierci spadkodawcy. Spadkobiercy są wyznaczeni w testamencie (wyrażenie woli spadkodawcy) lub na podstawie przepisów prawnych.

Darowizna jest formą umowy polegającą na zobowiązaniu darczyńcy do nieodpłatnego udzielenia korzyści majątkowej w formie pieniężnej lub rzeczowej na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Charakteryzuje się chęcią spełnienia pobudek altruistycznych, jak bezinteresowna pomoc, podziękowanie za otrzymaną pomoc, zabezpieczenie przyszłości dzieci lub posag dla przyszłych małżonków, czego efektem jest zadowolenie darczyńcy.

Spadek to wyodrębniona masa spadkowa, która powstaje w chwili śmierci spadkodawcy.

Spadkobiercami są osoby fizyczne, podmioty prawne lub inne jednostki organizacyjne (np. fundacje), które dziedziczą prawa i obowiązki osoby zmarłej na podstawie testamentu, a w przypadku, gdy spadkodawca nie pozostawi testamentu, spadkobiercy są ustalani z mocy ustawy.


Odszkodowanie to świadczenie należne poszkodowanej osobie za szkodę o charakterze majątkowym od osoby fizycznej lub prawnej (również Skarbu Państwa), będącej sprawcą szkody albo osobą ponoszącą odpowiedzialność odszkodowawczą.

Stalking to wielokrotne cykliczne nękanie lub prześladowanie polegające na wykonywaniu czynności mających na celu dręczenie, dokuczanie albo zakłócanie spokoju osoby nękanej lub jego najbliższych.

Osoba poszkodowana może wybrać, czy chce, aby sprawca zrekompensował szkodę na zasadzie tzw. restytucji naturalnej, czyli przywrócił stan sprzed zaistnienia szkody (o ile jest to możliwe), czy też wypłacił odszkodowanie w formie pieniężnej.

Istnieje możliwość jednoczesnego otrzymania zadośćuczynienia w formie pieniężnej w związku z doznaną szkodą wyrządzoną osobie lub naruszeniem jej dóbr osobistych.