PRZYZNANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ OJCU

  1. Pojęcie władzy rodzicielskiej

Rozwiązanie związku małżeńskiego często wiąże się z wieloma problemami i trudnościami. Szczególnie dotyczą one władzy rodzicielskiej tzn. praw i obowiązków rodziców względem ich dziecka, których celem jest opieka nad jego osobą i majątkiem. Sama władza rodzicielska trwa od urodzenia dziecka do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności, z wyjątkiem ustawowo przewidzianych okoliczności, takich jak wcześniejsze odebranie jej jednemu, albo obojgu rodzicom.

  1. Wykonywanie władzy rodzicielskiej

Władzę rodzicielską należy wykonywać z poszanowaniem godności dziecka, jego dobra, a także interesu społecznego. Rodzice zobowiązani są również troszczyć się m.in. o fizyczny i duchowy rozwój potomka oraz należycie przygotować go do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Oczywiście rodzice przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących dziecka lub jego majątku powinni (stosowanie do wieku i rozwoju) wysłuchać potomka i uwzględniać jego rozsądne

W ramach władzy rodzicielskiej mieszczą się również obowiązki dziecka. Należą do nich m.in. posłuszeństwo wobec rodziców, a także wysłuchanie ich opinii i zaleceń formułowanych dla jego dobra przy podejmowaniu decyzji, które zgodnie z prawem może samemu podejmować. Nie są one jednak bezwzględnie wiążące i dziecko może w tym zakresie wybrać inne rozwiązanie niż zalecane przez rodziców.

  1. Uregulowanie władzy rodzicielskiej przy rozwodzie

Zarówno pozbawienie, jak i ograniczenie władzy rodzicielskiej to często ostateczność. Jeżeli rodzice dojdą do porozumienia w kwestii wykonywania obowiązków względem dziecka, sąd może pozostawić władzę rodzicielską każdemu z nich. Przedmiotem sporu pozostaje natomiast często powierzenie opieki nad małoletnim, będącej jednym z elementów sprawowania władzy rodzicielskiej.

Oczywiście w każdym przypadku sąd musi odpowiedzieć sobie na pytanie, które z możliwych rozwiązań będzie najlepiej współgrało z dobrem dziecka.

  1. Nasza sprawa

Do jednego z rzadszych przypadków, czyli powierzenia opieki nad dzieckiem ojcu, doprowadziła Kancelaria Prawno-Finansowa ,,PARTNERZY”. Nasz Klient zgłosił się do nas po pomoc po otrzymaniu pozwu o rozwód wraz z żądaniem ustalenia pobytu dziecka przy jego dotychczasowej żonie. Matka dziecka wniosła o przyznanie jej opieki wraz z zasądzeniem od pozwanego na rzecz małoletniego alimentów. Jednocześnie twierdziła, że ojciec dziecka nie wykazywał zainteresowania sprawami rodzinnymi oraz nie wykonywał związanych z nimi obowiązków.

W odpowiedzi na pozew Kancelaria wystosowała odpowiedź na pozew, w którym zawarła roszczenia ojca o ograniczenie matce władzy rodzicielskiej do decydowania o istotnych sprawach dziecka z jednoczesnym ustaleniem miejsca pobytu potomka jako każdorazowe miejsce zamieszkania naszego Mocodawcy.

Swoje stanowisko Kancelaria oparła na fakcie, że do rozpadu wspólnego pożycia doprowadziła powódka, która dopuściła się zdrady. W piśmie zaznaczono, że pomimo powyższego, zważywszy na dobro dziecka, ojciec podjął się próby ratowania małżeństwa, która nie przyniosła zamierzonych skutków. Przyczyną było związanie się powódki z nowym partnerem, z którym to planowała wyjechać na stałe za granicę. Nasz Klient natomiast zmienił pracę i dostosował tryb życia do potrzeb dziecka oraz opieki nad nim.

Praca Kancelarii Prawno-Finansowej ,,PARTNERZY” przyniosła sukces w postaci uwzględnienia stanowiska naszego Klienta przez Sąd, który przyznał ojcu wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem oraz zasądził od byłej żony alimenty na rzecz małoletniego do rąk ojca.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Stan prawny: 28.03.2024

Jeśli masz więcej pytań i chcesz skorzystać z usług naszej Kancelarii skontaktuj się z nami poprzez formularz, mail lub zadzwoń, żeby umówić termin konsultacji.

Kancelaria Prawno-Finansowa
PARTNERZY

Al. Zwycięstwa 35/2
80-219 Gdańsk
e-mail: biuro@prawo-gdansk.pl
tel. 58 846 39 46