UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Poniżej najczęściej zadawane pytania

Postępowanie upadłościowe skierowane jest do osób które z różnych powodów nie, są w stanie opłacać rat kredytów, lizingów, czynszów, chwilówek itp. – zobowiązań, które zaciągnęli.

Celem postępowania jest całkowite oddłużenie osoby, która stała się niewypłacalna.

Po wydaniu postanowienia, o upadłości osoby fizycznej ustają wszelkie zobowiązania, odsetki, raty, windykacje czy egzekucje komornicze – od tego momentu Sąd wytacza parasol ochronny nad upadłym. Wyznaczany jest również Syndyk, który ma pomóc dłużnikowi w tym ciężkim dla niego czasie.

Sąd w porozumieniu z Syndykiem oraz upadłym już konsumentem, określa czy zakreślony zostanie plan spłaty – po wykonaniu, którego upadły staje się całkowicie wolnym od zobowiązań.

Możliwe jest również całkowite oddłużenie bez zakreślania przez Sąd planu spłaty, jeśli istnieją ku takiemu działaniu przesłanki; na przykład humanitarne.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania upadłościowego osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej złożyć można, w wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby wnioskującej o przeprowadzanie postępowania.

Wspomniany przykład, w ostatnim czasie staję się realiami wielu Polaków. Ważnym jest, iż przeprowadzenie postępowania upadłościowego pozwoli na całkowite oddłużenie z rosnącego kredytu.

Po przeprowadzeniu upadłości konsumenckiej osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, Sąd wyznaczy syndyka masy upadłościowej.

Syndyk zmuszony będzie sprzedać mieszkanie/ dom lecz nie pozostawi Państwa „na lodzie”.

Ze środków jakie zostaną pozyskane ze sprzedaży nieruchomości, upadły otrzyma kwotę równowartość 24 niemiesięcznego najmu mieszkania na wolnym rynku.

Zobowiązania wynikające, z zaległości alimentacyjnych nie mogą zostać umorzone w postępowaniu upadłościowym.

Zobowiązania wynikające z zaległości, w Urzędzie Skarbowym nie mogą teoretycznie zostać umorzone w postępowaniu upadłościowym. Jednakże po wydaniu postanowienia o upadłości dłużnika jest możliwość umorzenia zobowiązań na rzecz Urzędu Skarbowego w postępowaniu administracyjnym.

Dłużnik może złożyć wniosek o przeprowadzanie upadłości konsumencie osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, co do pozostałych zobowiązań.

Tak, jest możliwość przeprowadzenia postępowania upadłościowego nawet przy wspomnianej mnogości zobowiązań nieumarzalnych w postępowaniu podstawowym.

Wierzyciele, w określonych przypadkach posiadają prawo do wniesienia wniosku o przeprowadzenia upadłości konsumenckiej ich dłużnika. Jednakże, to Sąd przeprowadzać będzie postępowanie – wierzyciele jedynie mogą takowe zainicjować. Dłużnik będzie przesłuchiwany przez Sąd oraz będzie posiadać czynne prawo do uczestniczenia w postępowaniu upadłościowym – a, więc również wyrazić swój sprzeciw.

Jedną z najlepszych wiadomość jest fakt, że dłużnik nie musi posiadać majątku celem przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Ważnym jest, aby w momencie składania wniosku o przeprowadzenie postępowania dłużnik posiadał stałą i nieodwracalną w skutkach niewypłacalności. Jeśli dłużnik nie posiada środków na pokrycie kosztów postępowania, koszty te tymczasowo pokrywa Skarb Państwa.

Wspominane koszty jakie poniósł Skarb Państwa, zostaną następnie ujęte w planie spłaty lub ulegną umorzeniu.

Zgodnie z ustawą o prawie upadłościowym dłużnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów pracy Sądu i Syndyka masy upadłościowej jednakże, wspomniane kwoty mogą uleć umorzeniu.

Zgodnie z ustawą o prawie upadłościowym zadaniem dłużnika jest wykazanie, że samodzielnie nie doprowadził do znacznego powiększenia zobowiązań lub przynajmniej wykazać, że zastania sytuacja była od dłużnika niezależna tj. wynikała z braku odpowiedniego postrzegani rzeczywistości lub zaszła wyższa potrzeba np. leczenie ciężkiej choroby zagrażającej życiu , kolejne zobowiązania zaciągane były celem wyżywienia rodziny, zakupu środków rehabilitacyjnych itp.

Nie ma znaczenia czy dłużnik prowadzi nieformalną firmę lub czy pracuje w oparciu o umowę cywilno prawną ( dzieło, zlecenie itp.) – jeśli dłużnik nie jest, w stanie regulować zaciągniętych zobowiązań – posiada prawa złożenia wniosku o przeprowadzenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.

Małżonkowie, którzy wspólnie popadli w trwałą niewypłacalność mają co do zasady prawo połączenia postępowań, aby to Sąd prowadził postępowanie wspólnie. Jednakże, każde z małżonków powinno złożyć osobny wniosek o przeprowadzenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Wspomnianym wniosku należy zaznaczyć, iż małżonkowie podjęli decyzję o połączeniu postępowań upadłościowych.

Jedynie małżonkowie posiadają prawo połączenia postępowań upadłościowych.

Jeśli Państwo żyli, w konkubinacie oraz zaciągnęliście Państwo wspólny kredytnależy złożyć dwa osobne wnioski.

Oczywistym jest, iż poinformowanie Sądu w każdym z wniosków o zaistniałej sytuacji jest wskazane.

Pomiędzy Windykatorem, a Komornikiem istnieje znacząca różnica.

Windykator jest osobą zatrudnioną, w oparciu o umowę cywilno prawnej- pracuje dla wierzyciela. Posiada uprawnienia nadane przez pracodawce: reprezentacyjne, ugodowe, polubowne.

Windykatorzy działają często, w oparciu o zastraszanie i nękanie dłużników – jest to całkowicie bezprawne działanie, które winno zgłaszać każdorazowo organom ścigania.

Ważnym jest, aby zaznaczyć dosadnie – windykator nie może podnosić głosu czy wtargnąć do mieszkania dłużnika.

Nie istnieje prawny obowiązek, który nakazywał by dłużnikowi utrzymywanie kontaktu z windykatorem czy też zawieranie jakichkolwiek ugód, które podsuwa do podpisu takowy.

Komornik Sądowy działa na zlecenie wierzyciela, który w postępowaniu Sądowym uzyskał tkz. klauzule wykonalności – pozwala ona na dochodzenie od dłużnika na rzecz wierzyciela kwot zawartych w tym dokumencie. Komornik, w czasie prowadzenia czynności – posiada prawo wejścia do mieszkania dłużnika, posiada prawo zajmowania nieruchomości oraz ruchomości ( z wyłączeniem rzeczy pierwszej potrzeby życiowej lub przedmiotów dzięki, którym dłużnik zarabia na życie).

Obie wyżej wymienione zawody nie mogą dochodzić jakichkolwiek roszczeń od osoby, która posiada prawomocne postępowanie Sądy Gospodarczego o przeprowadzeniu upadłości gospodarczej osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą o prawie upadłościowym, a w szczególności przepisami z części trzeciej ustawy prawa upadłościowego Dz.U. z 2020 r. poz. 1228 – upadłość konsumencką ogłosić może osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, który popadła w trwałą niewypłacalność względem zaciągniętych przez siebie zobowiązań ( z wyłączeniem zobowiązań alimentacyjnych).

Jest to proces w którym wyspecjalizowani prawnicy pomagają osobie fizycznej przeprowadzić działania, zmierzające do poprawienia wyników finansowych, zwiększenia efektywności, optymalizacji sytuacji prawnej.

Masą upadłościową nazywamy majątek dłużnika, który zostanie spieniężony celem zaspokojenia przynajmniej w części wierzycieli.

W skład masy upadłościowej wchodzą zatem nieruchomości oraz ruchomości stanowiące własność dłużnika ponadto w skład masy upadłościowej wchodzi ustawowy procent z umów cywilnoprawnych, stosunku pracy.

Ponadto wszystko, co nabędzie dłużnik w toku postępowania również zostanie spieniężone tym samym syndyk masy upadłościowej przekaże niniejsze środku do masy upadłościowej.

Odpowiedź na zadane pytanie jest bardzo indywidualną sprawą . O upadłości konsumenckiej myśleć może dłużnik, który popadł w niewypłacalność – a zatem nie posiada zdolności kredytowej, gdyż widnieje w bazach danych zaległości kredytowych.

Kredyt konsolidacyjny jest produktem bankowym skierowanym do osób, które chcą opłacać jedną ratę kredytu zamiast wielu, w różnych bankach. Jeśli dłużnik posiadam możliwość skonsolidowania zobowiązań, może okazać niniejsze działanie dobra decyzją zależnie od indywidualnej sytuacji finansowej.

Jako kancelaria z wieloletnim doświadczeniem przeprowadziliśmy sukcesywnie setki negocjacji z wierzycielami celem oddłużenia naszych klientów.

Negocjacje przeprowadzone przez profesjonalne zastępstwo procesowe, zwykle są najlepszym sposobem zawarcia korzystnej ugody oraz zażegnania widma niewypłacalności klienta.

Pomagamy przeprowadzić klienta przez zawisłości upadłości konsumenckiej, dopiero gdy nie widzimy możliwości spłaty przez niego nawet najmniejszych kwot i potrzebujemy pomocy Sądu, aby to on wraz z nasza pomocą utworzył parasol ochronny, który skutecznie zatrzyma wierzycieli.

Państwa mieszkanie lub dom, po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez Sąd, zostanie spieniężone przez syndyka masy upadłościowej.

Jeśli Państwa sytuacja nie pozwala na przeprowadzenie się w inne miejsce , Syndyk masy upadłościowej za zgodą Sądu przekaże kwotę równowartości 24 miesięcznego wynajmu mieszkania na wolnym rynku.

Ogłosić upadłość może dłużnik, który stał się niewypłacalny, tzn. utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych( nie posiada środków na pokrycie zobowiązań). Nie ma przewidzianych żadnych ram czasowych czy też kwotowych na złożenie wniosku o upadłość. Ważny jest moment, w którym dłużnik staje się niewypłacalny.

Ważnym jest, aby nie bać się rozmowy o zaistniałej sytuacji prawnej. Zdecydowana większość osób prywatnych i firm które popadają, w niewypłacalność lub są u schyłku możliwości regulowania zobowiązań obawiają się wykonać pierwszy krok , który jest niezbędny do uzyskania pomocy – telefonu do naszej kancelarii.

 1. W rozmowie telefonicznej zweryfikujemy sytuację prawną w jakieś się Państwo znaleźli i ustalimy dogodny termin rozmowy przy kawie w naszej kancelarii.
 2. W toku rozmowy ustalimy, jakiej pomocy Państwo potrzebują oraz ustalimy plan działania.
 3. Wspólnie skompletujemy potrzebne dokumenty i uporządkujemy fakty.
 4. Jeśli możliwym będzie przeprowadzenie negocjacji z wierzycielami – przejmiemy ten ciężar negocjacyjny na siebie, informując Państwa o postępach.
 5. Jeśli wspólnie z Państwem podejmiemy decyzje, iż przeprowadzenie upadłości konsumenckiej jest potrzebne oraz posiada znaczące szanse na takowe ogłoszenie przez Sąd, zostanie sporządzony wniosek o upadłość do właściwego Sądu.
 6. Jako Kancelaria od tego momentu przejmujemy na siebie ciężar ew. kontakt z wierzycielami, windykatorami, komornikami – mogą Państwo przekazywać informacje, o udzielonym pełnomocnictwie.
 7. Sąd Gospodarczy zakreśli termin, w którym wszyscy wierzyciele oraz Państwo powinni stawić się w Sądzie celem przesłuchania – My również tam będziemy.
 8. Gdy Sąd Gospodarczy wyda postanowienie, o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej – zostanie wyznaczony Syndyk Masy Upadłościowej, z którym jako Państwa pełnomocnik będziemy współpracować.
 9. Sporządzimy w porozumieniu z Państwem stanowisko odnośnie możliwości powołania planu spłaty / umorzenia zobowiązań.
 10. Jako Kancelaria znów będziemy z Państwem na rozprawie odnośnie przeprowadzenia w/w stanowiska.
 11. Sąd wyda postanowienie, w którym określi plan po wykonaniu którego pozostała część zobowiązań zostanie umorzona z mocy prawa lub w wyjątkowych przypadkach umorzy całkowicie zobowiązanie.
 12. Wspólnie świętować będziemy sukces Państwa nowego życia finansowego.

Jeśli masz więcej pytań i chcesz skorzystać z usług naszej Kancelarii skontaktuj się z nami poprzez formularz, mail lub zadzwoń, żeby umówić termin konsultacji.

Kancelaria Prawno-Finansowa
PARTNERZY

Al. Zwycięstwa 35/2
80-219 Gdańsk
e-mail: biuro@prawo-gdansk.pl
tel. 58 846 39 46