JAK ZAŁOŻYĆ FUNDACJĘ?

JAK ZAŁOŻYĆ FUNDACJĘ? Organizacje pozarządowe to podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Wynika to wprost z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wskazującej w art. 3 ust 2, że: […]

UZNANIE DŁUGU, JAKO PRZERWANIE TERMINU PRZEDAWNIENIA

Uznanie długu, jako przerwanie terminu przedawnienia Termin przedawnienia roszczenia w prawie cywilnym to proste narzędzie, które ma stymulować wierzycieli, uwolnić dłużników od ciągnących się za nimi długów i generalnie zwiększające efektywność i pewność prawa w stosunkach gospodarczych. Terminy te nie mają jednak charakteru absolutnego, a więc istnieją sposoby, aby wierzyciel mógł dostać więcej czasu na […]

ROZLICZENIE KOŃCOWE I ODZYSKANIE KAUCJI Z UMOWY NAJMU

ROZLICZENIE KOŃCOWE I ODZYSKANIE KAUCJI Z UMOWY NAJMU Kaucja jest to zabezpieczenie dla strony wynajmującej lokal, wynoszące najczęściej wartość miesięcznego czynszu, bądź wyższą, nieprzekraczającą dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego na dzień zawarcia umowy. Zasadniczo podlega ona zwrotowi najemcy w terminie miesiąca od daty opuszczenia lokalu, po potrąceniu przysługujących mu należności. Często natomiast, zwrot […]

WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ PRACODAWCĘ

WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ PRACODAWCĘ CZY MOŻNA ODWOŁAĆ SIĘ OD WYPOWIEDZNIA UMOWY O PRACĘ ZŁOŻONEGO PRZEZ PRACODAWCĘ? Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem często rodzi wiele wątpliwości, zwłaszcza gdy z zakładem pracy łączy nas wiele lat współpracy, a powody, dla których wypowiedziano umowę są naszym zdaniem niesłuszne. Co do zasady pracodawca ma prawo rozwiązać z pracownikiem umowę […]

Kradzież

KRADZIEŻ Jednymi z usług, które świadczy Kancelaria Partnerzy, jest prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem pomagamy osobom w trudnej sytuacji. Poniżej najczęściej zadawane pytania Czym jest kradzież? Kradzież jest powszechnym w naszym społeczeństwie czynem zabronionym. Polega ono na przywłaszczeniu cudzej rzeczy ruchomej. Czy kradzież jest przestępstwem? Jeżeli wartość skradzionej rzeczy […]

Wykroczenie

WYKROCZENIE Jednymi z usług, które świadczy Kancelaria Partnerzy, jest prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem pomagamy osobom w trudnej sytuacji. Poniżej najczęściej zadawane pytania Czym jest wykroczenie? Wykroczenie jest czynem szkodliwym społecznie, który jest zabroniony przez ustawę obowiązujące w czasie jego popełnienia. Wykroczenie uważa się za popełnione w czasie i […]

Obwiniony

OBWINIONY Jednymi z usług, które świadczy Kancelaria Partnerzy, jest prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego. Kancelaria oferuje fachowe doradztwo w zakresie prawa karnego także osobom obwinionym.  Poniżej najczęściej zadawane pytania Kogo nazywamy obwinionym? Obwiniony to osoba, przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie. Obwinionego określają różne poszczególne ustawy. Dla przykładu w ustawie […]

Kara

KARA Jednymi z usług, które świadczy Kancelaria Partnerzy, jest prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego.  Poniżej najczęściej zadawane pytania Jaka jest dokładna definicja kary? Określona przepisami prawa dolegliwość dla podmiotu prawa będąca sankcjom za niepodporządkowanie się normom prawnym. Karą kryminalną nazywamy konsekwencje popełnienia przestępstwa. Jest nią określona przez prawo karne dolegliwość. Wyraża się w niej […]

Pozbawienie praw rodzicielskich

POZBAWIENIE PRAW RODZICIELSKICH Jednymi z usług, które świadczy Kancelaria Partnerzy, jest prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom od momentu urodzenia się dziecka aż do uzyskania przez nie pełnoletności. Warto wiedzieć, jak wygląda procedura i jakie są przesłanki, aby pozbawić rodzica praw rodzicielskich. Poniżej najczęściej zadawane pytania Czym są prawa rodzicielskie? […]

Ubezwłasnowolnienie

UBEZWŁASNOWOLNIENIE Czym jest ubezwłasnowolnienie? To częściowe u całkowite pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych. Kto podlega ubezwłasnowolnieniu całkowitemu? Ubezwłasnowolnieniu podlega osoba, która ukończyła 13 rok życia. Jednocześnie na wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju lub innego rodzaju zaburzenia psychicznego nie potrafi samodzielnie kierować swoim postępowaniem. Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie? Wniosek taki może zostać złożony […]