KARA

Jednymi z usług, które świadczy Kancelaria Partnerzy, jest prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego. 

Poniżej najczęściej zadawane pytania

Określona przepisami prawa dolegliwość dla podmiotu prawa będąca sankcjom za niepodporządkowanie się normom prawnym. Karą kryminalną nazywamy konsekwencje popełnienia przestępstwa. Jest nią określona przez prawo karne dolegliwość. Wyraża się w niej dezaprobata czynu i osoby sprawcy. Katalog kar jest katalogiem zamkniętym.

Polski prawodawstwo przewiduje następujące rodzaje kar: grzywna, kara ograniczenia wolności, pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności, a także dożywotnie pozbawienie wolności. Istnieje też kara aresztu wojskowego.

Sąd stosuje karę odpowiednio do stopnia popełnionego czynu. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

Organami porządku prawnego uprawnionymi do wymierzania kar są:

  • Organy administracji publicznej
  • Sądy
  • Organy dyscyplinarne

Kary dyscyplinarne mogą być wymierzone również przez pracodawcę.

Za wykroczenia przewidziane są: kara grzywny, kara nagany, kara ograniczenia wolności, a także kara aresztu.

Karę łączną definiuje Kodeks karny. W art. 85 znajdujemy zapis:

“Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.”

Treść

Sąd ma możliwość zastosowania nadzywczajnego załagodzenia kary w przypadkach przewidzianych w ustawie, a także w stosunku do młodocianego, jeśli przemawiają za tym pewne okoliczności. Mowa o nich w art. 54 Kodeksu karnego. Zaznaczono w nim, iż sąd wymierzając karę ma na względzie przede wszystkim to, aby sprawcę czynu wychować.

akordeonu

Sąd ma możliwość całkowitego odstąpienia od wymierzania kary między innymi wtedy, gdy rola sprawcy w przestępstwie była podrzędna, a informacje przekazanego przez oskarżonego zapobiegły czynu niedozwolonemu.

Jeśli masz więcej pytań i chcesz skorzystać z usług naszej Kancelarii skontaktuj się z nami poprzez formularz, mail lub zadzwoń, żeby umówić termin konsultacji.

Kancelaria Prawno-Finansowa
PARTNERZY

Al. Zwycięstwa 35/2
80-219 Gdańsk
e-mail: biuro@prawo-gdansk.pl
tel. 58 846 39 46

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *